Projekt edukacyjny

Projekty gimnazjalne do realizacji w roku szkolnym 2016 / 2017

Temat: Matematyka pod stopami – parkietaże.

1.      cel główny: poznanie przez uczniów zagadnień geometrycznych nawiązujących do architektury i sztuki;

2.      Zadaniem uczniów będzie:

·         usystematyzowanie wiadomości na temat wielokątów foremnych, ich właściwości, konstrukcji;

·         wyszukiwanie informacji na temat parkietaży i ich rodzajów;

·         wykonanie konstrukcji wielokątów foremnych;

·         wykonanie zestawu plansz przedstawiających własne propozycje pakietowania płaszczyzny przy pomocy figur powstałych w wyniku modyfikacji wielokątów;

·         umiejętna współpraca w zespole.

 

Temat: Kraje Unii Europejskiej w liczbach.

1.    Cel główny - poznanie wybranych zagadnień dotyczących środowiska geograficznego, ludności i gospodarki państw Unii Europejskiej.

2.    Zadaniem uczniów będzie:

 • Określanie czynników, które odzwierciedlają cechy środowiska geograficznego, ludności i gospodarki wybranego państwa Unii Europejskiej za pomocą liczb;
 • zbieranie danych statystycznych i innych materiałów do wybranych czynników;
 • dobieranie odpowiedniej metody  graficznej do prezentacji danych;
 • przedstawianie graficzne danych;
 • krótka charakterystyka państwa na podstawie zdobytych informacji: środowisko geograficzne państwa, jego ludność, dominanty gospodarki.

Temat: „Igłą malowane”, czyli wyszywanie techniką krzyżykową.

1.Cel główny: Celem projektu jest doskonalenie umiejętności manualnych, jak również rozwijanie samodzielnej twórczości młodzieży gimnazjalnej.

2.Cele szczegółowe:

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci związanych z robótkami ręcznymi;

- poznawanie techniki haftu krzyżykowego i zastosowanie w praktyce;

- rozwijanie umiejętności aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu;

- rozbudzanie chęci pokonywania trudności;

- rozwijanie twórczego myślenia, sprawności manualnych, dokładności, poczucia estetyki oraz cierpliwości;

- właściwe odczytywanie i zastosowanie w praktyce symboli stosowanych w hafcie krzyżykowym.

Zadania do realizacji (do wyboru):

 • wyszywanie elementów kartek świątecznych,
 • wyszywanie
 • wyszywanie własnego portretu po użyciu programu komputerowego.

Temat: Każdy może oszczędzać energię elektryczną.

1.    Cel główny projektu - Uświadomienie uczniom gdzie i do czego (w gospodarstwie domowym) najwięcej energii elektrycznej się zużywa i znalezienie sposobów jej oszczędzania.

2.    Zadaniem uczniów będzie:

 • Zdobycie umiejętności zbierania i systematyzowania informacji.
 • Praktyczne ćwiczenie wykorzystania różnych źródeł informacji.
 • Praktyczne ćwiczenie przetwarzania danych.
 • Zdobycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów.
 • Umiejętne podejmowanie decyzji.
 • Prezentacja wyników własnej pracy.

Temat:  Moja szkoła z matematyką w tle.

Cele edukacyjne:

 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności zbierania, porządkowania, selekcjonowania, opracowywania i analizowania zebranych danych,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania obliczeń w tym obliczeń procentowych,
 • kształcenie umiejętności przedstawiania zebranych danych w postaci diagramów, tabel, wykresów opisów słownych,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania danych przedstawionych na wykresach, diagramach,
 • rozwijanie umiejętności analizowania wykresów, diagramów,
 • wprowadzenie do postaw wnioskowania.

Temat:„Tęczowa chemia”.

1.      Cel główny projektu: projekt ma udowodnić uczniom, że nauka chemii może być ciekawa i fascynująca. Uczniowie poprzez wykonywanie doświadczeń będą mogli zagłębić swoją wiedzę dotyczącą reakcji barwnych oraz ich znaczenia w życiu i gospodarce człowieka.

2.      Zadaniem ucznia będzie:

 • doskonalenie umiejętności zasad projektowania i dokumentowania doświadczeń chemicznych;
 • kształtowanie umiejętności zastosowania zasad bhp podczas przebiegu doświadczeń chemicznych;
 • zebranie informacji oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy na temat wskaźników (indykatorów), skali pH, reakcji zobojętniania, reakcji strącania osadów itp.;
 • przygotowanie zestawu doświadczeń dających efekty barwne (prezentacja);
 • pokazanie, że chemia jest ciekawym przedmiotem;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Temat:„Tajemnice fotosyntezy”.

Cel główny projektu: pogłębienie wiadomości na temat procesu fotosyntezy.

Zadaniem ucznia będzie:

·         doskonalenie umiejętności zasad projektowania i dokumentowania eksperymentów biologicznych;

·         poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej liści;

·         dokonanie analiza jakościowej  barwników fotosyntetycznych  wyizolowanych z liści różnego gatunku roślin (rozdział barwników metodą chromatografii bibułowej);

·         poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat przebiegu i znaczenia procesu fotosyntezy;

·         poznanie wpływu temperatury, natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla i innych czynników na intensywność  procesu fotosyntezy;

·         rozwijanie umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia oraz kreatywności;

·         prezentacja wyników.

Temat: Żyj zdrowo!

1.      Cel główny: Promocja zasad zdrowego stylu życia.

2.      Zadania uczniów:

 • przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki (prezentacji) na temat czynników wpływających na nasze zdrowie podczas godzin wychowawczych;
 • wykonanie gazetek tematycznych i zamieszczenie ich przy hali sportowej;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie gier i zabaw ruchowych w wybranych klasach gimnazjalnych podczas zajęć wychowania fizycznego (opracowanie scenariusza);
 • przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego na temat zdrowego stylu życia;
 • przygotowanie inscenizacji wg własnego scenariusza pt. „Żyj zdrowo!” i przedstawienia jej podczas podsumowania projektu.

Temat: Bezruch to twój wróg! Daj się skusić na ruch!

1. Cel główny: Promowania aktywności fizycznej.

2. Zadania uczniów:

 • zebranie informacji na temat poziomu aktywności ruchowej w wybranych klasach (ankiety, wywiady);
 • poszukiwanie i gromadzenie informacji na temat wpływu ruchu i bezruchu na zdrowie człowieka;
 • prezentacja zebranego materiału na gazetce szkolnej;
 • zredagowanie i rozpropagowanie ulotki promującej aktywny wypoczynek;
 • zorganizowanie apelu promującego aktywność fizyczną.

Temat: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

1.      Cel główny: nabycie przez uczniów umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

2.      Zadania uczniów:

 • rozpoznawanie stanów życia i zdrowia;
 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień i krwotoków;
 • kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;
 • charakteryzowanie złamań, zwichnięć, omdleń oraz poznanie zasad postępowania w tych przypadkach;
 • wykonywanie zadań w zespole.

      Temat: Jak obchodzi się Dzień Ziemi w Polsce?

1.      Cel główny:

 • uświadomienie uczniom globalnych problemów dzisiejszego świata
 • zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z dóbr natury.

2.      Zadania uczniów:

 • zebranie informacji, zdjęć z obchodów Dnia Ziemi w różnych miastach Polski.
 • wykonanie gazetki ściennej.

 Temat: Zagrożenia związane z  paleniem papierosów.

1.      Cel główny: -uświadomienie zagrożeń wynikających z palenia.

 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości ze stron internetowych, encyklopedii, czasopism.
 • kształtowanie współpracy w grupie

2.      Zadania uczniów:

 • korzystanie z różnych źródeł informacji i ich przetwarzanie.
 • umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i wykorzystanie jej do projektu.
 • dobór odpowiednich materiałów i technik do wykonanie projektu.
 • ukazanie szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka

 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 12 w Sosnowcu

Podstawa prawna : Statut ZSO nr 8 w Sosnowcu §34 p.11

Ustalenia ogólne
§1

1.Uczeń gimnazjum realizuje  jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym.
2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekty są realizowane w grupach klasowych lub miedzy oddziałowych.
3.Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

Sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

kbdspn

spobr