REKRUTACJA

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących systemu edukacji informujemy, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (art.133.ust.1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59) )

Zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu rozpoczną się 13 marca 2017 r.
Aby zapisać dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły należy pobrać zgłoszenie dostępne na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum12.nazwa.pl, wydrukować i złożyć podpisane w szkole w terminie od 13 do 31 marca lub wypełnić papierowy formularz zgłoszenia dostępny
w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu.

Zgodnie z art. 204 ust.1 i ust.2 ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. , poz. 60) - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący.

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą za poszczególne kryteria.

Wniosek o przyjecie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły

spobr